ประกาศโรงเรียน
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566

ประกาศแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565


ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565