ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

________________________________________

 

1. วันที่รับมอบตัว

    1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -> รับมอบตัว วันเสาร์ที่    13 มิถุนายน 2563

    1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -> รับมอบตัว วันอาทิตย์ที่  14 มิถุนายน 2563

2. เวลา 08.30 - 16.00 น.

3. สถานที่

    3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 1/3-1/7 มอบตัว ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 1/8-1/11 มอบตัว ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5

    3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 4/1-4/4 มอบตัว ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 4/6-4/9 มอบตัว ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง

4. ค่าบำรุงการศึกษา 

    4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2,470 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท)   

    4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2,420 บาท (สองพันสี่ร้อยยี่สิบบาท)   

(ค่าบำรุงการศึกษานี้รวมชุดพละศึกษาโรงเรียนแล้ว ในวันมอบตัวผู้ปกครองจะได้รับใบเสร็จรับเงิน
ที่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

5. หลักฐานการมอบตัว

    5.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนักเรียน     จำนวน ฉบับ

    5.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชื่อบิดา        จำนวน ฉบับ

    5.3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชื่อมารดา      จำนวน ฉบับ

    5.4 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง      จำนวน ฉบับ

        (ผู้ปกครอง 1 ท่าน ใช้ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา)

    5.5 สำเนาสูติบัตรชื่อนักเรียน                                จำนวน ฉบับ  เตรียมสูติบัตรให้พร้อม 

    5.6 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือ ม.3           จำนวน ฉบับ  เตรียม ปพ.1 ให้พร้อม

       (ระเบียนแสดงผลการเรียน: ปพ.1ให้นำฉบับจริงมาด้วย เมื่อคณะกรรมการตรวจดูแล้วจะคืน)

    5.7 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)        จำนวน ฉบับ

    5.8 รูปถ่ายปัจจุบันในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน รูป

 

6. ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม

    6.1หากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 1 ท่าน แนบพร้อมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดามารดาด้วย

    6.2 หากบิดามารดาเสียชีวิตให้แนบสำเนามรณบัตรด้วย

    6.3 หากสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ครบ แต่มีสำเนาสูติบัตรนักเรียน สามารถรับมอบตัวได้

    6.4 สำเนาสูติบัตรนักเรียนเป็นเอกสารสำคัญในการกรอกข้อมูล เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการมอบตัว

    6.5 หากเอกสารใดไม่ครบสามารถคัดสำเนาได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ

    6.6 การแต่งกายของนักเรียนที่มามอบตัว แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

    6.7 นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองพามามอบตัว

 

7. การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 2146 ครั้ง