ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2563

 

ตามที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

บัดนี้ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน

 
-----------------------------------
 
แนวปฏิบัติในการมอบตัว
 
1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 1 - 70  มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2563
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 1 - 35  มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2563
 

2. สถานที่ : ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 (อาคารสีม่วง) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

 

3. เวลา : 09.00 - 16.30 น.

 

4. ค่าใช้จ่าย : 4,570 (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) ยกเว้นนักเรียนที่ได้ลำดับ 1 - 5 ชำระเงิน 2,070 บาท (สองพันเจ็ดสิบบาท)

 

5. หลักฐานการมอบตัว

5.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ

5.2 เนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนบิดา 1 ฉบับ

5.3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ฉบับ

5.4 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ 

(กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)

5.5 สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ

5.6 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ 

(นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

5.7 รูปถ่ายนักเรียนในเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

ขนาด 1 - 1.5 นิ้ว 2 รูป

 

----------------------------

 

ผู้ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 2096 ครั้ง