ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
???? ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
???? เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
???? ช่องทางการสมัครด้วยตนเอง อาคาร 5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
???? ตรวจสอบรายชื่อ ???? https://script.google.com/.../AKfycbx1JEy.../exec...
???? ระเบียบการสมัคร ???? http://www.kosumkws.ac.th/news-detail_4911_115564
⭕️ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
 
???? ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
 
✅ เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
✅ ช่องทางการสมัครด้วยตนเอง อาคาร 5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
✅ ช่องทางการสมัครออนไลน์ ???? https://script.google.com/.../AKfycbzJz6QMn2wUuvHdRF.../exec
 
✅ ตรวจสอบรายชื่อ ???? https://script.google.com/.../AKfycbzJz6QMn2wUuvH.../exec...
 
✅ ระเบียบการสมัคร ???? http://www.kosumkws.ac.th/news-detail_4911_115564
 
⭕️ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
 
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันสหกรณ์นักเรียน"
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
______________
 
- กิจกรรมเผยแพร่ผ่านออนไลน์ของ "สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์" CLICK ที่นี่
 
- โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังนี้
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายชื่อคุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 21 กันยายน 2564 รับการนิเทศติดตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning
นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 27 มีนาคม 2564 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "กวส. 50 ปี คัพ"
วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ศิษย์ปัจจุบัน" ประจำปีการศึกษา 2563
11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2021
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 1/2564
 
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ครั้งที่ 1/2564
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน
ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการรับนักเรียนใหม่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 
 
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
**************************


1. วันที่ลงทะเบียนเรียน

     1.1 ม.ต้น (ม.2 -ม.3)  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

     1.2 ม.ปลาย (ม.5 -ม.6) วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. เวลา 07.30 - 12.00 น.

3. การแต่งกาย : ชุดนักเรียนถูกระเบียบ + สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

4. ค่าลงทะเบียน

     4.1 ม.ต้น (ม.2และ ม.3) = 1,810 (หนึ่งพันแปดร้อยสิบบาท)

     4.2 ม.ปลาย (ม.5และ ม.6) = 1,760 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)

     4.3 ม.6/1 (ห้องทวิศึกษา) =4,260 (สี่พันสองร้อยหกสิบบาท)

หมายเหตุ 

     - ค่าลงทะเบียนรวมชุดพละศึกษา จำนวน ชุด (เสื้อ + กางเกง)

 


กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

________________________________________

 

1. วันที่รับมอบตัว

    1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -> รับมอบตัว วันเสาร์ที่    13 มิถุนายน 2563

    1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -> รับมอบตัว วันอาทิตย์ที่  14 มิถุนายน 2563

2. เวลา 08.30 - 16.00 น.

3. สถานที่

    3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 1/3-1/7 มอบตัว ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 1/8-1/11 มอบตัว ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5

    3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 4/1-4/4 มอบตัว ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5

          - นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องเรียนที่ 4/6-4/9 มอบตัว ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง

4. ค่าบำรุงการศึกษา 

    4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2,470 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท)   

    4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2,420 บาท (สองพันสี่ร้อยยี่สิบบาท)   

(ค่าบำรุงการศึกษานี้รวมชุดพละศึกษาโรงเรียนแล้ว ในวันมอบตัวผู้ปกครองจะได้รับใบเสร็จรับเงิน
ที่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

5. หลักฐานการมอบตัว

    5.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนักเรียน     จำนวน ฉบับ

    5.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชื่อบิดา        จำนวน ฉบับ

    5.3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชื่อมารดา      จำนวน ฉบับ

    5.4 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง      จำนวน ฉบับ

        (ผู้ปกครอง 1 ท่าน ใช้ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา)

    5.5 สำเนาสูติบัตรชื่อนักเรียน                                จำนวน ฉบับ  เตรียมสูติบัตรให้พร้อม 

    5.6 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือ ม.3           จำนวน ฉบับ  เตรียม ปพ.1 ให้พร้อม

       (ระเบียนแสดงผลการเรียน: ปพ.1ให้นำฉบับจริงมาด้วย เมื่อคณะกรรมการตรวจดูแล้วจะคืน)

    5.7 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)        จำนวน ฉบับ

    5.8 รูปถ่ายปัจจุบันในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน รูป

 

6. ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม

    6.1หากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 1 ท่าน แนบพร้อมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดามารดาด้วย

    6.2 หากบิดามารดาเสียชีวิตให้แนบสำเนามรณบัตรด้วย

    6.3 หากสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ครบ แต่มีสำเนาสูติบัตรนักเรียน สามารถรับมอบตัวได้

    6.4 สำเนาสูติบัตรนักเรียนเป็นเอกสารสำคัญในการกรอกข้อมูล เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการมอบตัว

    6.5 หากเอกสารใดไม่ครบสามารถคัดสำเนาได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ

    6.6 การแต่งกายของนักเรียนที่มามอบตัว แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

    6.7 นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองพามามอบตัว

 

7. การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 
******************
 
     จากการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้ดำเนินการจัดลำดับผลการสอบโดยใช้ผลการสอบเข้า 80% ร่วมกับคะแนน
O-NET 20% ของนักเรียน จัดลำดับตามคะแนนจากมากไปน้อยในแต่ละห้องเรียน
 ดังรายชื่อที่แนบมา
 
     ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน แล้วเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการมอบตัว ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
เวลา 08.30 -16.00 น. รายละเอียดต่างๆ ในการมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
        - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มอบตัว วันเสาร์ที่  13  มิถุนายน  2563
 
        - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มอบตัว วันอาทิตย์ที่  14  มิถุนายน  2563
 
 
******************
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 
***********************

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

     3. เวลา 08.45 - 12.00 น.

     4. สถานที่สอบ : โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อาคาร 3 และอาคาร 5

     5. แต่งกายชุดนักเรียน (เดิม) ถูกระเบียบ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย

     6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ และยางลบ

 

**************************

 

หมายเหตุ

สำหรับนักเรียนที่ข้อมูลไม่เรียบร้อยหรือต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ในวันสอบ หลังการสอบเสร็จสิ้น ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลด Click
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดาวน์โหลด Click
แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลช่วง COVID-19
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
 

ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

********************

1. ขอให้ตรวจสอบช่องทางที่สามารถเข้ารับชมและเข้าเรียนได้

2. ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่ออกอากาศทุกระบบ คือ กล่องทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี/IPTV รวม 17 ช่อง

3. เริ่มเรียนออนไลน์วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

4. แต่ละห้องเรียนจะมีคุณครูติดต่อประสานไป ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามการติดต่อของคุณครูอย่างใกล้ชิด
 

ช่องทางออนไลน์ DLTV https://www.dltv.ac.th/home

 
**************************

ชี้แจงผู้ปกครอง

การจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤต COVID-19

          X ไม่ต้องเครียด
         
X ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่
         
X ไม่ต้องติด Internet ใหม่
         
X ไม่นำเวลาเรียนมาคิด
          smiley เป็นการทดลองเรียนเสมือนจริงเท่านั้น
          smiley โรงเรียนจะเปิดสอนครบตามหลักสูตรเมื่อภาวะปกติ

 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
**********
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

**********

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

 


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

******************* 
 

1.  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบทั่วไป

2.  นักเรียนที่เคยส่งใบสมัครกับทางโรงเรียนในช่วงแนะแนวศึกษาต่อ ขอให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง
3.  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ขอให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง

4.  นักเรียนที่สมัครออนไลน์ในช่วงแรก แล้วไม่มีชื่อปรากฎในระบบ ขอให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง

 

ช่องทางการสมัคร

สามารถสมัครได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

 

 

 • ช่องทางที่ 1 สมัครออนไลน์  โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเอง  โดยสมัครที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เวลา 08.30-16.00 น.

 

          1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และสมหน้ากากอนามัย

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่

          1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

          2)  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

          3)  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลการเรียนจากสถาบันเดิม

          4)  ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

 

ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ห้องเรียนปกติ จำนวน 400 คน

1. ห้องเรียนวิทย์-คณิต  จำนวน  120  คน

2. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นเตรียมวิศวกรรม : Software engineering)  จำนวน  40  คน

3. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)  จำนวน  40  คน

4. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นเตรียมการบินและ
การโรงแรม)
  จำนวน  40  คน

5. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นภาษาอังกฤษ)  จำนวน  40  คน

6. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นภาษาจีน) 
จำนวน  40  คน

7. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่)
  จำนวน  40  คน

8. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นเตรียมการบินและ
การโรงแรม)
  จำนวน  40  คน
 

หมายเหตุ นักเรียนที่ต้องการสมัครเรียน แผนการเรียน
วิทย์-คณิต  ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน 2.50  ขึ้นไปโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์  
6
 ภาคเรียน 2.30 ขึ้นไป
วันที่รับสมัคร


3 – 12  พฤษภาคม  2563


ช่องทางการรับสมัคร

ช่องทางที่ 1 สมัครออนไลน์  --> http://kosum.dilead.in.th/

ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

สมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อ

4  พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป   -->  http://kosum.dilead.in.th/ 

จะมีการ update รายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 ช่องทางทุกวันเวลา 18.00 น.

ผ่านทางเพจโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

วันที่สอบ

มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

หลักฐานการสมัคร

ช่องทางที่ 1 สมัครออนไลน์  ไม่ต้องแนบเอกสารทางออนไลน์ และไม่ต้องปริ้นท์ใบสมัคร
ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตนต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเอง นำเอกสารมาสมัคร ดังนี้

          1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

          2)  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

          3)  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลการเรียนจากสถาบันเดิม

          4)  ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET


 

 

       

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
     -  Tel:  087-4216552
     -  Tel:  093-5629662
     -  Line: KWS ถาม-ตอบ : การรับสมัครนักเรียน 2563   
        https://line.me/R/ti/g/4xzObgNUCd  หรือ ดังภาพ QR Code

 

 

 ************************ 

สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบสมัครออนไลน์
ได้จากเอกสารคู่มือการสมัครนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ตามลิ้งค์ด้านล่าง


Qualified name of applicants Recruiting English Teacher, Kosumwittayasan School
Qualified name of applicants Recruiting English Teacher, Kosumwittayasan School


Qualified name of applicants
Recruiting English Teacher, Kosumwittayasan School

 

No. Name Nationality Note
1 Ms. Nancy Mendoza Filipino  
2 Ms. Nancy Donwicha Filipino  
3 Ms. Ruby Lyn Dumdum Filipino  
4 Mr. Noel Cagatin Filipino  
5 Ms. Alma Angelica Agbuya Filipino  
6 Mr. Lyndon Perante Filipino  
7 Mr. Ryan Japitan Filipino  

 
Demonstrate of teaching and interview on 26-28 April 2020
by sending Video to dolnapa.wib@gmail.com (5-10 mins)
 
Interview on 29 April 2020 (10.00-11.00) by Video call.
 
Final result on 29 April 2020


___________________________________
 

Please contact :
- Ms. Chankamon Salasuta
- E-mail: lunaz-knam@hotmail.com
- Tel.0914187699
- Line ID:
0914187699


 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ทางออนไลน์) ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ทางออนไลน์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

******************* 
 

1.  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบทั่วไป


2.  นักเรียนที่เคยส่งใบสมัครกับทางโรงเรียนในช่วงแนะแนวศึกษาต่อ ขอให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง


3.  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง

 

โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

 

ขั้นตอนการสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ห้องเรียนปกติ จำนวน 400 คน

1. ห้องเรียนวิทย์-คณิต  จำนวน  120  คน

2. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นเตรียมวิศวกรรม : Software engineering)  จำนวน  40  คน

3. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)  จำนวน  40  คน

4. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นเตรียมการบินและ
การโรงแรม)  จำนวน
  40  คน

5. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นภาษาอังกฤษ)  จำนวน  40  คน

6. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นภาษาจีน) 
จำนวน
  40  คน

7. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่)  จำนวน
  40  คน

8. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นเตรียมการบินและ
การโรงแรม)  จำนวน
  40  คน

 

หมายเหตุ​ นักเรียนต้องการสมัครเรียน​ แผนการเรียน​วิทย์​-คณิต​  ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย​ 6​ ภาคเรียน​ 2.50  ขึ้นไป​ โดยมี
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชา​ คณิต​ศาสตร์กับ​วิทยาศาตร์​  6​ ภาคเรียน​ 2.30 ขึ้นไป


วันที่รับสมัคร

3 – 12  พฤษภาคม  2563

ช่องทางการรับสมัคร

สมัครออนไลน์  --> http://kosum.dilead.in.th/

ตรวจสอบรายชื่อ

4  พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป   -->  http://kosum.dilead.in.th/

วันที่สอบ

อยู่ระหว่างรอกำหนดการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หลักฐานการสมัคร

 ไม่ต้องแนบเอกสารทางออนไลน์ และไม่ต้องปริ้นท์ใบสมัคร
แต่ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตนต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ


 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่


     -  Tel:  087-4216552


     -  Tel:  093-5629662


     -  Line: KWS ถาม-ตอบ : การรับสมัครนักเรียน 2563   

        https://line.me/R/ti/g/4xzObgNUCd  
หรือ ดังภาพ QR Code

 

 

 

 ************************

 

สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบสมัครออนไลน์
ได้จากเอกสารคู่มือการสมัครนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ตามลิ้งค์ด้านล่าง


คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
Recruitment Announcement For Foreign Teachers Teaching English

 

Recruitment Announcement For Foreign Teachers 

[Teaching English]

 -------------------------------------

 

 • Secondary School Teacher, Kosumwittayasan School, Mahasarakham province
 • 2 positions of Foreigner teachers (Teaching English)
 • The position will involve teaching students in Grade 7 to 12
 • Age : 25-45
 • Education and Academic : Bachelor's Degree in Education
 • Native Speaker : Salary/month 32,000฿
 • Filipino : Salary/month 25000฿

 

Requirement

 

 • Resume

 • A copy of transcript, degree and manuscript.

 • A copy of passport and Visa

 • A copy of teaching license or permission letter from Teacher’s council for teaching in school without teaching license.

 • Minimum 3 years experience would be an advantage.

Date of application

 

1. Apply now until 25 April 2020 >>>https://forms.gle/5zWouv89rQ1XuS8v8

2. Qualified name of candidate on 26 April 2020. Announce from http://www.kosumkws.ac.th and Kosumwittayasan.KWS Fanpage

3. Demonstrate of teaching and interview on 26-28 April 2020. (by Teaching Video)

4. Final result on 29 April 2020. Announce from http://www.kosumkws.ac.th and Kosumwittayasan.KWS Fanpage

____________________

 

Please contact in person with your documents to:
- Ms. Chankamon Salasuta
- E-mail: lunaz-knam@hotmail.com
- For more information, call 0914187699

ประกาศเลื่อนการรับ ปพ.1 และประกาศนียบัตร
ประกาศเลื่อน 

     ด้วยสถานการณ์ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศ​ พรก.ฉุกเฉิน​ ของรัฐบาล​ ทางโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จึงขอแจ้งเลื่อนการรับ ปพ.1 และประกาศนียบัตร จบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ออกไปโดยไม่มีกำหนด...หากโรงเรียนกำหนดวันใหม่แล้วจะแจ้งหน้าเว็บทันที
 
     ทั้งนี้ โรงเรียนแจ้งการเลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งตามประกาศ​ พรก.ฉุกเฉิน​ ของรัฐบาล​ ทางโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 
หากนักเรียนคนใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้เอกสารหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่นายทะเบียน

- คุณครูวิทยา โมฬา Tel: 08-8557-3746
คุณครูทวีชัย จรัสแสง Tel: 064-5927992


 
ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยดี


 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนน​สอบ o - net ระดับชั้น ม.​ 3​ ปีการศึกษา ​2562​ 5 ลำดับแรก​ (TOP 5
ประกาศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2563

 

ตามที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

บัดนี้ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน

 
-----------------------------------
 
แนวปฏิบัติในการมอบตัว
 
1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 1 - 70  มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2563
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 1 - 35  มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2563
 

2. สถานที่ : ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 (อาคารสีม่วง) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

 

3. เวลา : 09.00 - 16.30 น.

 

4. ค่าใช้จ่าย : 4,570 (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) ยกเว้นนักเรียนที่ได้ลำดับ 1 - 5 ชำระเงิน 2,070 บาท (สองพันเจ็ดสิบบาท)

 

5. หลักฐานการมอบตัว

5.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ

5.2 เนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนบิดา 1 ฉบับ

5.3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ฉบับ

5.4 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ 

(กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)

5.5 สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ

5.6 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ 

(นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

5.7 รูปถ่ายนักเรียนในเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

ขนาด 1 - 1.5 นิ้ว 2 รูป

 

----------------------------

 

ผู้ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563