ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ ไชยวงษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤษภาคม พ.ศ.2514 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง วรรณศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม พ.ศ.2520 - 18 เมษายน พ.ศ.2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ จันทะภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ.2520 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา พุฒเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม พ.ศ.2524 - 30 กันยายน พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเพ็ชร นาวิกวานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธันวาคม พ.ศ.2530 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ จันทะชุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม วัชรไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 - 30 กันยายน พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายบดกรี เถือนนาดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุตติ์ พลโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มกราคม พ.ศ.2543 - 11 ตุลาคม พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายมีศิลป์ ชินภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ.2547 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นายไพจิตร ปริวัฒนากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม พ.ศ.2550 - 30 กันยายน พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม พ.ศ.2555 - 30 กันยายน พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวภา ดำเนตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน