ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 146761
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146488
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 146557
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 146694
>เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 146557
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 146690
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 146781
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 146465
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 146685
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 146619
เอกสารงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 126170
คู่มือหรือแนวทางในการขอเครื่องราชฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.5 KB 126184
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 126187
แบบฟร์อมขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 126176
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศที่ 7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.82 KB 64261
ประกาศที่ 6 มาตรการในการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.35 KB 64260
ประกาศที่ 5 มาตรการในการปูองกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.45 KB 64259
ประกาศที่ 4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.87 KB 64260
ประกาศที่ 3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.64 KB 64261
ประกาศที่ 2 มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.93 KB 64258
ประกาศที่ 1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.12 KB 64259
งานธุรการ
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 58.86 KB 61455
แบบฟอร์มหนังสือภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 61451
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 59.02 KB 61453
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 61450
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร(เริ่มใช้ 2 เมษายน 2565)
แบบประเมินฯ ผอ.(เชี่ยวชาญขึ้นไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 55084
แบบประเมินฯ ผอ.(ชำนาญการพิเศษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 55111
แบบประเมินฯ ผอ.(ชำนาญการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 55087
แบบประเมินฯ ผอ.(ไม่มีวิทยะฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 55088
แบบประเมินฯ เชี่ยวชาญพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 55088
แบบประเมินฯ ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 55089
แบบประเมินฯชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 55226
แบบประเมินฯครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 55127
แบบประเมินครู (ไม่มีวิทยะฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 55148
แบบประเมินครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.99 KB 55120
หลักการวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 55092
แบบฟอร์ม
ขออนุญาตไปราชการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 23591
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.93 KB 23592
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 146674
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.75 KB 146463
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 147033
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 146789
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 146896
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 148491
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 146534
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 146707
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 146423
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 146678
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 146625
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 146760
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 147013
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 147011
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197 KB 129221
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.78 KB 129226
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146591
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 146516
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 146752
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 146643
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 146565
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 147154
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 146710
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 146494
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 146685
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 146852
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 146866
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 148354
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 148020
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 148943
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 150278
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 147240
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 153337
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 146584
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 147406
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 146486
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 146771
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 146547
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 146429
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 146817
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 146953
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 146573
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 146712
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 146813
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 146688
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 146924
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 147115
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 149893
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146741
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 146411
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 146526
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 146979
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 146770
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 146574
แบบฟอร์มงานพัสดุ
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.6/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.1 KB 23252
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.5/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.43 KB 23271
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.4/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.79 KB 23258
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.3/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.25 KB 23260
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.66 KB 23260
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.67 KB 23258
หนังสือมอบอำนาจ(จัดจ้างรถ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.67 KB 56803
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.07 KB 146705
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 146433
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 146482
แบบ อส4 (แทนการติดสแตมป์อากร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.17 KB 146676
ตารางบันทึการดูดสิ่งปฏิกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.17 KB 146595
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146570
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 146712
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 146517
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 146409
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 146525
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 146551
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146731
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 146386
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 146644
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 146481
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 146621
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 146728
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.52 KB 64255
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 64256
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.9 KB 64257
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 64258
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 64256
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 64259
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 64258
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 64257
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 64258
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 64256
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)-2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.2 KB 64256
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)-2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.7 KB 64257
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1)-2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 64257
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 64259
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 64258
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)-2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 64257
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)-2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 64258
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 64259
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 146692
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 146549
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 146610
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 146599
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146482
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 146559
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146391
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146537
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 146414