ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
______________________


 
     ประกาศที่ 1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

     ประกาศที่ 2 มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

     ประกาศที่ 3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     ประกาศที่ 4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

     ประกาศที่ 5 มาตรการในการปูองกันการรับสินบน

     ประกาศที่ 6 มาตรการในการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     ประกาศที่ 7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

สามารถกด Click อ่านได้ที่ประกาศแต่ละฉบับ