ระเบียบงานปกครอง
ระเบียบงานปกครอง

ระเบียบงานปกครอง 
กำหนดความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
______________________