งานทะเบียน
ระเบียบโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ การวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (พ.ศ.2563)
______________________