รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563

รายงานาการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2563
_____________________