รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562

_______________________