การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2564

รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ปีการศึกษา 2564
_______________________