รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ายงานการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
_________________________