รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564
______________________