รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

รอบ 6 เดือน (มกราคม 2564 – พฤษภาคม 2564)
____________________________