แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
____________________