โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

_______________________

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2564)

3. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. รายงานการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 256
4

5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

6. ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

7. รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564

8. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564

9. รายงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2564

10. รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2563

11. ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Click เข้าชมได้ตามหัวข้อ