รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564
_____________________
 

 ***************************

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
สามารถเข้าชมได้ที่ SAR รายบุคคล ดังนี้


 
          1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

          3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

          4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

          5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
          6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

          7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

          8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา