ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
__________________________