งานบุคลากร
งานบุคลากร

งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
__________________________

 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สามารถเข้าชมได้ที่ SAR รายบุคคล ดังนี้

 
     5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

         5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  

         5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

         5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
         5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  

         5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   

         5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาClick เข้าชมได้ตามหัวข้อ