งานพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
________________________________

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

ปีงบประมาณ 2563
______________________

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

ตุลาคม พ.ศ.2563 -มิถุนายน พ.ศ.2564
______________________
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
________________________________