แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


 
ประกาศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
___________________