กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

ที่ ชื่อกฎหมาย ไฟล์ดาวน์โหลด
1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Download
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)-2545 Download
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)-2553 Download
4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)-2562 Download
5 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 Download
6 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1)-2547 Download
7 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)-2551 Download
8 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)-2553 Download
9 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
10 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download
11 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Download
13 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Download
14 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553 Download
15 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Download
16 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Download
17 พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 Download
18 กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 Download
19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 Download
20 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
Download
21 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 Download