งานแผนงาน
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
พ.ศ. 2562-2564
_____________________________


 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
บัญชี
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

********************

 
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563
1 แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) Download
2 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ Download
3 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป Download
4 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล Download
5 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ Download
6 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
7 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Download
8 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Download
9 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Download
10 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Download
11 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Download
12 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Download
13 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา Download
14 แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Download
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2564
1 แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2564 (ฉบับเต็ม) Download
2 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ Download
3 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป Download
4 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล Download
5 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ Download
6 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
7 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Download
8 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Download
9 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Download
10 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Download
11 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Download
12 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Download
13 แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา Download
14 แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Download
แบบฟอร์ม
ฟอร์ม 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (.PDF) Download
ฟอร์ม 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (.DOC) Download
ฟอร์ม 2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (.PDF) Download
ฟอร์ม 2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (.DOC) Download
ฟอร์ม 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (.PDF) Download
ฟอร์ม 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (.DOC) Download
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

บัญชีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
********************
 
ลำดับ รายการ เข้าชม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563
1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 (ฉบับเต็ม SAR)
Link
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2564
1 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบ 6 เดือน)
Link
แบบฟอร์ม
 
1 แบบติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2563
Link