โครงสร้างบริหารโรงเรียน
โครงสร้างบริหารโรงเรียน
 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  (Click ที่กลุ่มบริหารงาน)
 
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
ตามกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

_________________________
 
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
ตามกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

_________________________