เกี่ยวกับโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

คติพจน์โรงเรียน
"นตฺถิ ปญญา สมาอาภา"


อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ก.ว.ส.


คำขวัญโรงเรียน
"เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น"


ปรัชญาของโรงเรียน
"ศึกษาดี มีวินัย ให้บริการ"


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
"ดอกบัว"


สีประจำโรงเรียน
"สีเทา - แดง"
มีความหมายว่า
"มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาโดยอาศัยสติปัญญา"ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นประดู่"
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
"พระทศพลญาณประทานสันติสุข"

 
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนชั้นนำ
ในการสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในปีการศึกษา 2563"อัตลักษณ์
"เป็นคนดี มีจิตอาสา"


เอกลักษณ์
"โรงเรียนมาตรฐานสากล บนวิถีไทย"


ค่านิยม
จิตอาสา (Service mind) 
พันธกิจ

พันธกิจ

     1) โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล

     2) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา

     3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของความพอเพียง

     4) สร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     5) โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร คือ คุณภาพของผู้เรียน โดยการบูรณาการ การบริหารบุคลากรที่ยึดหลัก “IKOSUMPEE” กับการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA ของเด็มมิ่ง 
เป้าหมาย
เป้าหมาย

     1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล

     2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญตามมาตรฐาน มีความเป็นครูมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในชุมชน และสังคมในวงกว้าง

     3) มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

     4) ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสื่อสารได้
2 ภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลที่มีสัมมาคารวะ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม
นำความรู้ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล 

     5) มีภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     6) ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน
และมีทักษะการคิด ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     7) โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน