หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

________________________________

 
 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
_____________________________