ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2514 เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษารับนักเรียนทั้ง ชาย หญิง เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
โดยปีแรกเปิดรับนักเรียนในชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง มีจำนวนนักเรียนรวม 90 คน

     ในปีแรกที่เริ่มก่อตั้งไม่ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน คงอาศัยที่โรงเรียนโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) และได้อาศัยครู อาจารย์ของโรงเรียนโกสุมพิสัยช่วยเหลือด้วย ผู้บริหารคนแรกคือ นายประยงค์ ชัยวงษา พ.ม., กศ.บ. ตำแหน่งครูใหญ่
 
        ปีงบประมาณ 2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรแบบ 218 ก. จำนวน 7 ห้อง
ราคา 450,000 บาท บ้านพักครู 2 หลังราคา 1,000,000 บาท ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง
บ้านพักภารโรง 1 หลังรวมราคา 60,000 บาท ปีการศึกษา 2515 จัดชั้นเรียนเป็น 2-2-0 ในปีนี้
มีครู-อาจารย์ 6 คน และยังเรียนอยู่ที่เดิม

        ปีงบประมาณ 2516 อาคาร 216 ก. สร้างเสร็จเรียบร้อยได้ย้ายนักเรียนเข้าเรียนที่อาคารใหม่ และจัดชั้นเรียนเป็น 3-2-2 ได้งบประมาสร้างบ้านพักครู 1 หลังราคา 50,000 บาท ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง

        ปีงบประมาณ 2517 ได้งบประมาณต่อเติมอาคา 216ก. อีก 4 ห้องราคา 480,000 บาท บ้านพักครู 2 หลังราคา 300,000 บาท ในปีนี้ได้รับนักเรียนและครูจากโรงเรียนโกสุมพิสัยเข้ามาสมทบ (ยุบรวม) จึงทำให้จำนวนนักเรียนและครูอาจารย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีครูรวม 25 คน และจัดชั้นเรียนเป็น 7-3-2

        ปีงบประมาณ 2518 ได้รับจัดสรรบ้านพักครู 1 หลังราคา 80,000 บาท งบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลังราคา 40,000 บาท จัดชั้นเรียนเป็น 8-7-3 มีครูอาจารย์ 31 คน

        ปีงบประมาณ 2519 ได้รับการจัดสรรบ้านพักครู 1 หลังราคา 80,000 บาท ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง ราคา 40,000 บาท อาคารเรียนชั่วคราว 8 ห้อง 1 หลังราคา 224,000 บาท ได้รับเงินต่อเติมอาคารเรียน 216ก. (หลังที่1) เพิ่มอีก 8 ห้องราคา 1,080,000 บาท จัดชั้นเรียนเป็น 10-8-7 มีครูอาจารย์ทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน


        ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216ก. หลังที่ 2 เต็มรูปราคา 900,000 บาท และได้หอประชุมขนาดใหญ่แบบ 005 อีก 1 หลังราคา 600,000 บาท บ้านพักภารโรงอีก1หลังราคา 40,000 บาท และได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเรียน ม.ศ.ปลายอีก 2 ห้องปีนี้จัดชั้นเรียนจึงเป็น 10-10-8 / 2-0 จำนวนครูอาจารย์รวม 58 คน นายสมบัติ จันทภูมิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วันที่ 6  พฤษภาคม 2520

        ปีงบประมาณ 2521 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลังราคา 80,000 บาท อาคารชั่วคราว10 ห้องอีก 1 หลังราคา 300,000 บาท ได้อาคารฝึกงาน 1 หลังราคา 400,000 บาท ได้รับอัตราครูมาเพิ่มอีก 26 อัตรารวมทั้งหมดเป็น 84 อัตราในปีนี้จัดชั้นเรียนเป็น 11-10-10 / 4-2 รวม 36 ห้อง

        ปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลังราคา 80,000 บาท ได้อาคารชั่วคราวแบบ 6 ห้อง 1 หลังราคา 240,000 บาท ได้รับอัตราครูอีก 18 อัตรารวมทั้งหมด 103 คน ปีนี้จัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10/10-4-2 รวม 46 ห้อง

        ปีงบประมาณ 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 216ก. ราคา 1,900,000 บาท จัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10/10-6-6 รวม 52 ห้องมีครูอาจารย์รวม 122 คนนักการภารโรง 16 คน

        ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลังราคา 190,000 บาท จัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10/7-7-6 รวม 50 ห้องมีครูอาจารย์ 124 คนภารโรง 16 คน ยามรักษาความปลอดภัย1คนในปีนี้โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ได้งบสร้างห้องส้วม 1 หลังราคา 54.000 บาท นายบุญมา พุฒเขียว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 6 ธันวาคม 2524

        ปีงบประมาณ 2525 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลังราคา 208,000 บาทในปีนี้โรงเรียนได้สร้างถังสูงเพื่อจ่ายน้ำประปาไปใช้ตามบ้านพักครูบ้านพักภารโรงโรงอาหารและอาคารเรียนอาคารประกอบต่างๆภายในโรงเรียนงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างได้จากเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งและเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งในปีนี้โรงเรียนจัดแผนการเรียนเป็น 10-10-10 / 8-7-7 รวม 53 ห้องครู 135 คน

        ปีงบประมาณ 2526 ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดชั้นเรียน 54 ห้อง คือ ม.ต้นเป็น 10-10-10 ม. ปลาย เป็น 9-8-7 ได้รับอัตราบรรจุครูอีก 5 อัตราและรับครูย้ายเข้ามาอีก 3 อัตรา นักเรียนที่ได้รับตามแผนคือ 2,644 คนส่วนงบประมาณค่าใช้สอยและค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนได้รับต่อเนื่องรวมทั้งงบประมาณการจัดซื้อวัสดุอีกจำนวนหนึ่งครูอาจารย์มีทั้งหมด 142 คน นักการภารโรง 16 คนยามรักษาความปลอดภัย 2 คน

        ปีงบประมาณ 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนครึ่งหลังราคา 2,150,000 บาท แบบ316 (ล) และงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง จัดแผนชั้นเรียน 10-10-10/10-9-9

        ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเกษตรกรรม1หลังแบบ 102 / 27 บ้านพักครู 1 หลัง จัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10 / 10-10-9 รวม 59 ห้อง

        ปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณขยายระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนจนแล้วเสร็จและได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก1หลังจัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10 / 10-10-10 รวม 60 ห้อง 

        ปีงบประมาณ 2530 ได้งบประมาณต่อเติมอาคาร 316 (ล) ให้เต็มหลังเป็นเงิน 2,270,000 บาทค่าสาธารณูปโภคและบ้านพักครู 1 หลังจัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10 / 10-10–10 รวม 60 ห้องนักเรียนมีจำนวน 2,547 คน ครู 136 คน นายสมเพ็ชร นาวิกวานิชย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วันที่ 14 ธันวาคม 2530

        ปีงบประมาณ 2531 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานมาตรฐาน1หลังเป็นเงิน 780,000 บาท ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลังเป็นเงิน 90,000 บาท และบ้านพักครูอีก 1 หลังจัดชั้นเรียนเป็น 9-8-9 /10-10-10 รวม 56 ห้องนักเรียนจำนวน 2,30 5คน ครูอาจารย์ 139 คน นายณรงค์ จันทชุม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2531

        ปีงบประมาณ 2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 7-7-7 / 7-6-10 รวม 44 ห้องนักเรียนจำนวน 1,679 คน ครูอาจารย์ 126 คนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลังเป็นเงิน100,000 บาท ในปีนี้โรงเรียนได้รับบริจาคพระพุทธรูปบางลีลาจากวัดเขาแจงเบงจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาประดิษฐานประจำสถานศึกษาพระประธานองค์นี้มีนามว่า “พระทศพลญาณประทานสันติสุข” โรงเรียนได้สร้างฐานพระพุทธรูปองค์นี้ไว้หน้าอาคาร 1 สิ้นงบประมาณ 50,000 บาท ด้วยเงินบริจาคทั้งสิ้นพร้อมกันทั้งนั้นได้สร้างถนนหน้าอาคาร 1 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ 200 เมตร

        ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 8-7-7 / 7-6-6 รวม 41 ห้องนักเรียน1,674 คน ครูอาจารย์ 121 คนได้รับงบประมาณเพื่อสร้างถนนคอนกรีตและรั้วถาวรด้านหน้าโรงเรียนรวมประมาณ 80,000 บาท และห้องน้ำห้องส้วมอีก 1 หลัง

        ปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9-8-7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6-7-6 รวม 43 ห้อง 1,653 คน ได้บ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง

        ปีการศึกษา 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม อีก 1 หลังได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9-8-8 ระดับมัธยมศึกษาต้นปลาย 7-6-6 และปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลโพนงามอำเภอโกสุมพิสัยเพื่อสนองนโยบายกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียน ม. 1 จำนวน 3 ห้อง จำนวนนักเรียน 80 คน
นายประนอม วัชรไกร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2535


        ปีการศึกษา 2536 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 9-9-8 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 7-7-5 รวม 45 ห้องโรงเรียนสาขาโพนงามเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 3-2-1 รวม 6 ห้องและได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลังแบบ 100/27 ราคา 3,977,000 บาทสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

        ปีการศึกษา 2537 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดกาญจนาภิเษก  ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เป็นสนามที่ได้มาตรฐาน ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็น
10-9-9 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 8-7-6 รวม 49 ห้องและโรงเรียนสาขาโพนงามระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 3-3-2 รวม 8 ห้อง ในปีการศึกษา 2537 มีครูย้ายออก 2 คน ย้ายเข้า 2 คน มีครูอาจารย์ทั้งหมด 109 คนยามรักษาความปลอดภัย3คน


        ปีการศึกษา 2538 ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 8-8-10 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 8-7-7 รวม 48 ห้อง

        ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 9-8-มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 9-8-7 รวม 50 ห้อง

        ปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 9-9-9 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 9-9-9 รวม 54 ห้อง นายบดกรี เถื่อนนาดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วันที่ 17  พฤศจิกายน 2540
       
        ปีการศึกษา 2541 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 9-8-10 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 9-9-8 รวมเป็น 53 ห้อง เปิดได้จริง 8-8-9/8-7-9 รวมเป็น 49 ห้อง ในปีนี้โรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งสหวิทยาเขตโกสัมพี โดยมีนายบดกรี เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการ และเป็นประธานสหวิทยาเขตมีโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ในอำเภอโกสุมพิสัยรวมกัน 7 โรง ได้แก่ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิต และโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์โรงเรียนได้รับบริจาครถยนต์ (รถตู้ ) โตโยต้า จำนวน 1 คันจากตัวแทน ผู้จำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน รถบัสปรับอากาศ 1 คัน จาก ขสมก. โดยการติดต่อของ ส.ส.
ประยุทธ์ ศิริพานิช และได้สนามกีฬามาตรฐานจากกรมพลศึกษางบประมาณ 1,500,000 บาท

        ปีการศึกษา 2542 ได้รับอนุมัติรับนักเรียน 9-8-8/8-8-7 รวม 48 ห้องเปิดได้จริง 8-7-8/7-7-7 รวม 44 ห้องครูอาจารย์ 97 คนนักเรียน 1,797 คน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายนิรุตติ์  พลโคตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2543
 
 
   

        ปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน 10-8-8/8-7-7 รวม 48 ห้องเปิดได้จริง 8-8-7 / 7-7-7 รวม 44 ห้องครูอาจารย์ 98 คน นักเรียน 1,787 คน ได้ทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ห้องประชุมโกสัมพีอุทยานการศึกษา ลานเรขาคณิต ที่จอดรถนักเรียน และครูอาจารย์ รวมมูลค่าประมาณ 50,000 บาท

        ปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน 8-8-8/12-8-7 รวม 51 ห้อง เปิดได้จริง 8-8-8 / 7-7-7 รวม 45 ห้อง ครูอาจารย์ 93 คนนักเรียน 1,868 คนได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม750,000 บาท

        ปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน 10-8-8/ 8-8-7 รวม 49 ห้อง เปิดได้จริง 8-8-7 / 7-7-7 รวม 44 ห้อง ครูอาจารย์ 98 คนนักเรียน 1,787 คน ได้ทำการก่อสร้างลานธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินค่าวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลายเป็นจำนวนเงิน 570,000 บาท งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน1และอาคาร 3 เป็นเงิน 230,000 บาท และงบปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 50,000 บาท

        ปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน10-8-8 / 8-8-7 รวม 49 ห้อง เปิดได้จริง 8-8-7 / 7-7-7 รวม 44 ห้อง ครูอาจารย์ 98 คนนักเรียน 1,787 คน โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะนักเรียนเดี่ยว 250 ชุด เป็นเงิน 170,000 บาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาซึ่งมีค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุม. ต้นเป็นเงิน 174,251 บาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ม. ปลายเป็นเงิน 242,163 บาท รวมเป็นเงิน 416,414 บาท และครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์  ม.ต้น จำนวน 96,400 บาท และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน”

        ปีการศึกษา 2547 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 10-8-8 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 8-8-7 รวม 59 ห้องเปิดได้จริง 10-8-7 / 7-7-7 รวม 46 ห้องครูอาจารย์ 84 คน นักเรียน 1,957 คน นายมีศิลป์ ชินภักดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วันที่ 11 ตุลาคม 2547

        ปีการศึกษา 2548 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 10-10-8 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 8-8-7 รวม 51 ห้องเปิดได้จริง 10-10-8/8-7-7 รวม 50 ห้อง ครูอาจารย์ 91 คนนักเรียน2,162 คน ย้ายสำนักงานฝ่ายปกครองจากอาคาร 4 ไปก่อสร้างเป็นอาคารเฉพาะอยู่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน

        ปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 10-10-10 มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 8-8-7 รวม 53 ห้องและได้ขออนุญาตขยายห้องชั้น ม.1 จาก 10 ห้อง เป็น 12 ห้อง และยุบชั้นเรียนชั้น ม.6 จาก 7 ห้อง เหลือ 6 ห้อง แผนการจัดชั้นเรียนเป็น 12-10-10 8-8-6 รวม 54 ห้อง ครูอาจารย์ 96 คน นักเรียน 2,223 คน ย้ายที่ทำการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนจากใต้ถุนอาคาร 1 ไปก่อสร้างเป็นอาคารเฉพาะที่หน้าหอประชุม

        ปีการศึกษา 2550 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 10-12-10 มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 8-8-8 รวม 56 ห้อง และได้ขออนุญาตขยายห้องชั้น ม.1 จาก10 ห้อง เป็น 11 ห้อง และยุบชั้นเรียนชั้น ม. 5 จาก 8 ห้อง เหลือ 7 ห้อง และยุบชั้นเรียนชั้น ม.6 จาก 8 ห้อง เหลือ 7 ห้อง แผนการจัดชั้นเรียนจึงเป็น 11-12-10/8-7-7 รวม 55 ห้อง ครูอาจารย์ 100 คน นักเรียน 2,469 คน นายไพจิตร ปริวัฒนากุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวันที่ 29 ธันวาคม 2550 และได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนจำนวน 344,000 บาท

        ปีการศึกษา 2551 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11-12-11 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 8-8-8 รวม57 ห้อง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นนักเรียน 2,469  คน

        ปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11-11-11 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 8-8-8 รวม 56 ห้องมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,425 คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,405 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,020 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 122 คน เป็นชาย 59 คน เป็นหญิง 63 คน บริหารโรงเรียนโดย นายไพจิตร ปริวัฒนากุล

        ปีการศึกษา 2553 ได้รับอนุมัติให้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11-11-11 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 9-9-8 รวม 59 ห้อง โดยเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,594 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 122 คน เป็นชาย 59 คน เป็นหญิง 63 คน บริหารโรงเรียนโดยนายไพจิตร ปริวัฒนากุล

        ปีการศึกษา 2554 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11-11-11 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 9-9-9 รวม 60 ห้องโดยเปิดเป็นห้องพิเศษ 4 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้องมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,381 คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,329 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,062 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 122 คน เป็นชาย 59 คน เป็นหญิง 63 คน บริหารโรงเรียนโดยนายไพจิตร  ปริวัฒนากุล

        ปีการศึกษา 2555 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11-11-11 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 9-9-9 รวม 60 ห้องโดยเปิดเป็นห้องพิเศษ 6ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้องมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,307 คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,271 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  1,036คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 126 คน เป็นชาย 58 คน เป็นหญิง 66 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555

        ปีการศึกษา 2556 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น  11 –11 – 11  มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 – 9 – 9  รวม   61   ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,372  คน โดยแยกเป็นนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,244 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,128 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 125 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร

        ปีการศึกษา 2557 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น  11 –11 – 11 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 – 10 – 9  รวม   61   ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,337 คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,200 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน  1,137 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 134 คน เป็นชายจำนวน 58 คน เป็นหญิงจำนวน 76 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร

        ปีการศึกษา 2558 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น  11 – 11 – 11 มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 – 10 – 9  รวม 61 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,285  คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,232 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,053 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 134 คน เป็นชายจำนวน 58 คน เป็นหญิงจำนวน 76 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร

        ปีการศึกษา 2559 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11 –11 – 11  มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 – 10 – 10  รวม 63 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,255  คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,171 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,084 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 129 คน เป็นชายจำนวน 49 คน เป็นหญิงจำนวน 78 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร

        ปีการศึกษา 2560 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น  11 –11 – 11  มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 – 10 – 10  รวม 63 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,078 คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,112 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 966 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 128 คน เป็นชายจำนวน 51 คน เป็นหญิงจำนวน 77 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร

        ปีการศึกษา 2561 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น  11 –11 – 11  มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 – 10 – 10  รวม 63 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,066  คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,113 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 953 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 130 คน เป็นชายจำนวน 51 คน เป็นหญิงจำนวน 79 คน  

        ปีการศึกษา 2562 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น  11 –11 – 11  มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 –10– 10  รวม 63 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,003  คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,154 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 849 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 114 คน เป็นชายจำนวน 35 คน เป็นหญิงจำนวน 79 คน บริหารโรงเรียนโดย นางเยาวภา  ดำเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

        ปีการศึกษา 2563 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11 –11 – 11  มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 9 – 8 – 9  รวม 59 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,036 คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,181 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 858 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 113 คน เป็นชายจำนวน 35  คน เป็นหญิงจำนวน 78 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน

       ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น  12 –11 – 11  มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  10 – 9 – 8  รวม   61   ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,205  คน โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,271 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 934 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 127 คน เป็นชายจำนวน 40  คน เป็นหญิงจำนวน 87 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน


       ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น 12-12-11 มัธยมศึกษาตอนปลาย 10-10-9 รวม 64 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,414 คน แยกเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,355 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,059 มีบุคลากรทั้งสิ้น  120 คน เป็นชายจำนวน 35 คนเป็นหญิงจำนวน 85 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน